Privacy - Loge Christiaan Rosenkreuz Bussum

Loge nr. 43 "Christiaan Rosenkreuz"
te Bussum.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy


PRIVACYVERKLARING LOGE CHRISTIAAN ROSENKREUZ
VOOR CONTACT OPNEMEN: VIA DE WEBSITE OF VIA ONS E-MAILADRES

Inhoud
PRIVACYVERKLARING LOGE CHRISTIAAN ROSENKREUZ 1
1. Inleiding 3
2. Categorieën persoonsgegevens 3
3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking 4
3.1. Contact opnemen 4
3.2. Nieuwsbrieven 4
4. Periode van opslag 4
4.1. Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen 5
4.2. Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven 5
5. Ontvangers 5
6. Beveiliging 6
7. Uw rechten 7
7.1. Recht op inzage 7
7.2. Recht op rectificatie 7
7.3. Recht op overdracht van gegevens 7
7.4. Recht op het wissen van gegevens. 7
7.5. Recht op het indienen van een klacht 8
7.6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar 8
8. Plichten voor Christiaan Rosenkreuz 9

1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Loge Christiaan Rosenkreuz (hierna Christiaan Rosenkreuz). Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, per e-mail of contactformulier. Wij leggen u duidelijk uit hoe uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.
Christiaan Rosenkreuz bedrijft de vrijmetselarij. Meer informatie hierover treft u op onze website. Christiaan Rosenkreuz tracht leden te werven via de website. Wanneer u besluit lid te worden bij een van de Loges van Le Droit Humain, krijgt u een meer inhoudelijke privacyverklaring aangeboden. De privacyverklaring die u op dat punt krijgt aangeboden, ziet (volledig) op de situatie waarin u actief lid bent. De privacyverklaring voor leden heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De privacyverklaring die u op dit moment leest, ziet enkel op de situatie waarin u via het contactformulier op onze website of middels het versturen van een e-mail uw persoonsgegevens achterlaat. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.
Christiaan Rosenkreuz neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle bepalingen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming die geldt sinds 25 mei 2018.
Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw persoonsgegevens door Christiaan Rosenkreuz? Neem dan zeker contact met ons op.

2. Categorieën persoonsgegevens
Als u contact met ons opneemt (via het contactformulier of door het sturen van een e-mail), laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daardoor valt bijvoorbeeld ook een bedrijfsmailadres met jan.janssen@bedrijf.nl al onder de noemer persoonsgegevens in het kader van de AVG.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Hieronder volgen de doelen waar wij uw persoonsgegevens voor verwerken wanneer u (nog) geen lid bent van een van de Loges.
 Er zijn een twee doelen waar Christiaan Rosenkreuz uw persoonsgegevens voor verzamelt:
3.1. Contact opnemen
Op onze website treft u een contactformulier. Wanneer u uw persoonsgegevens invult op dit formulier, verwerken wij die gegevens enkel wanneer u nadere informatie wenst. Christiaan Rosenkreuz zal verder geen contact opnemen met u wanneer u, na het ontvangen van de informatie, geen contact met ons opneemt. In de gevallen waarbij u niet vraagt om verdere informatie, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.
Wanneer u, in plaats van het invullen van een contactformulier een e-mail stuurt naar het op de website aangegeven e-mailadres, geldt dezelfde werkwijze.
3.2. Nieuwsbrieven
Enkel wanneer u aangeeft nieuwsbrieven te willen ontvangen, ontvangt u deze. Deze nieuwsbrieven worden handmatig verzonden via de mail. Wij maken dus geen gebruik van programma’s die het mogelijk maken e-mails in grote hoeveelheden te verzenden.

4. Periode van opslag
Uw gegevens worden, zoals aangegeven, bewaard door Christiaan Rosenkreuz. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit, tenzij Christiaan Rosenkreuz op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer dient te bewaren.
4.1. Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen
Wanneer u informatie opvraagt via het contactformulier of via de e-mail, blijkt hieruit interesse. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens op. Wanneer u echter geen contact opneemt met ons naar aanleiding van de door ons verstrekte informatie, worden deze gegevens na een jaar verwijderd. Uiteraard kunt u ons ook altijd, conform artikel 7.4 van deze privacyverklaring, verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
4.2. Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven
Totdat u aangeeft de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, bewaren wij de gegevens die voor verzending van de nieuwsbrieven nodig zijn. Zodra u aangeeft de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, verwijderen wij de persoonsgegevens. Zoals aangegeven geldt er een andere (aanvullende) privacyverklaring voor leden. Stel dat u lid bent en geen nieuwsbrieven (meer) wenst te ontvangen, verwerken wij uw verzoek op grond van de privacyverklaring voor leden.
5. Ontvangers
Christiaan Rosenkreuz deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Zo zal Christiaan Rosenkreuz uw persoonsgegevens onder geen beding met derden delen voor commerciële doeleinden.
Daarnaast hebben wij, indien de aard van de gegevens dit vergt, verwerkersovereenkomsten met externe partijen.
In deze paragraaf krijgt u ook informatie over ‘e-mail clients’ en eventuele cookies, met betrekking tot Christiaan Rosenkreuz.
E-mail:
- Als e-mail client gebruikt Christiaan Rosenkreuz : nog in te vullen…
- Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij uitsluitend via een beveiligde SSL-verbinding.
- Het e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen in het datacenter van onze hostingprovider. Onze hostingprovider: Hosting2GO.
Cookies:
Op de website van Christiaan Rosenkreuz worden cookies gebruikt.  Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.
Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Doel van de cookie Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd). 26 maanden

6. Beveiliging
Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens eventueel fysieke kopieën kunnen worden gemaakt. Deze fysieke kopieën worden bewaard op een afgesloten plaats.
De persoonsgegevens die door Christiaan Rosenkreuz (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via beveiligde software. Deze persoonsgegevens zijn onder andere beveiligd met een sterk wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is eveneens met een tweestapsverificatie.
Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Christiaan Rosenkreuz. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.
Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Christiaan Rosenkreuz privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat. NIET BEVEILIGD!!!
Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres. <- Weghalen wanneer niet van toepassing.
In ieder geval worden uw gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen op onze interne server.

7. Uw rechten
7.1. Recht op inzage
Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Christiaan Rosenkreuz zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.
7.2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door Christiaan Rosenkreuz.
7.3. Recht op overdracht van gegevens
N.v.t.
7.4. Recht op het wissen van gegevens.
U hebt in bepaalde gevallen het recht om Christiaan Rosenkreuz te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Christiaan Rosenkreuz uw persoonsgegevens vernietigen:
- Christiaan Rosenkreuz heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Christiaan Rosenkreuz de gegevens voor verzameld heeft.
- U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Christiaan Rosenkreuz om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
- U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
- Zijn uw belangen groter dan de belangen van Christiaan Rosenkreuz met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
- Wanneer Christiaan Rosenkreuz uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
- Wanneer Christiaan Rosenkreuz een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Christiaan Rosenkreuz verplicht om uw gegevens te wissen.
- Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en Christiaan Rosenkreuz heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Christiaan Rosenkreuz de gegevens te wissen.
Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.
7.5. Recht op het indienen van een klacht
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Christiaan Rosenkreuz niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.
7.6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar
Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar secr.logecr@gmail.com onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij dienen de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Christiaan Rosenkreuz zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen (artikel 7.4).

8. Plichten voor Christiaan Rosenkreuz
Christiaan Rosenkreuz verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om het volgende belang: het werven van leden, zodat Christiaan Rosenkreuz kan blijven bestaan.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor opnemen van contact. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Christiaan Rosenkreuz de opgevraagde informatie niet naar behoren aanbieden.
Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Christiaan Rosenkreuz behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Christiaan Rosenkreuz dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.
Heeft u nog vragen over onze werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens? Neem gerust contact met ons op.

Secr.logecr@gmail.com | +316 54 94 77 79
Brediusweg 23a | 1401 AB | Bussum
KVK Nr.: 32072551


Bijgewerkt: augustus 2019
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu